Dokumenty

Polityka prywatności- apteki

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) prowadzącej działalność gospodarczą Fundacji Pomoc na kółkach z siedzibą w Warszawie (02-063) przy ul. Łukasza Górnickiego 3/10B, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669408, NIP 7010676139, REGON 366845219 (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane klientów w związku z korzystaniem z przez klienta z usługi zrobienia zakupów w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych (ikona „Apteka”) i dostarczenia ich klientowi poprzez serwis dostępny pod adresem Szopi.pl.

1. Gromadzone dane osobowe

Podczas rejestracji nowy użytkownik Serwisu (dalej: Klient) zostanie poproszony o podanie następujących danych:

a. adres e-mail,

b. imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców),

c. numer telefonu,

d. adres,

e. hasło, które wybierane dowolnie, przechowywane w postaci zaszyfrowanej, nie widoczne w postaci zwykłego tekstu.

Wszystkie powyższe dane są przekazywane dobrowolnie.

Dane określone w niniejszym punkcie są niezbędne do realizacji usługi oferowanej przez Serwis. Niepodanie adresu e-mail i hasła uniemożliwi stworzenie konta Klienta. Niepodanie imienia, nazwiska i adresu dostawy, uniemożliwi złożenie zamówienia.

Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez:

a. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;

b. informowanie o preferencjach Klienta;

c. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z usług Serwisu.

Wykorzystanie techniki cookies nie umożliwia pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Klienta ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

2. Sposób wykorzystywania gromadzonych danych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji usługi oferowanej przez Serwis. W zawiązku z powyższym będą one przekazywane podmiotom, które dokonują wyboru zamówionych przez Klienta produktów i dokonują ich zakupu w imieniu Klienta, a następnie dostarczają na wskazany adres (dalej: Szoper), gdyż jest to konieczne dla realizacji usługi. Usługodawca zobowiązuje Szopera do zapewnienia pełnej ochrony przekazanych mu danych osobowych.

W celu wykonania usługi Usługodawca współpracuje z On Demand Sp. z o.o. w Warszawie, która świadczy usługi związane m.in. z udostępnieniem platformy i oprogramowania szopi.pl, a także przekazywaniem płatności oraz obsługą klienta. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz przedsiębiorcy działającego pod firmą On Demand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ulicy Bociana 22a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 50.000 zł w zakresie niezbędnym do obsługi klienta, obsługi płatności oraz zrealizowania usługi. On Demand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. PayU SA z siedzibą ul. Grunwaldzka 182 w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: PayU) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności. PayU pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.

Dane Klienta, będą przetwarzane przez Usługodawcę dla potrzeb marketingu usług przez niego oferowanych.

Dane Klienta, za jego zgodą, mogą być udostępniane Partnerom i innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą.

3. Bezpieczeństwo danych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej z Klientem umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poprzez wysłanie specyfikacji wskazującej zamawiane produkty w wybranym przez Klienta sklepie oraz wskazanie kosztów usług Szopera.

W powyższy sposób treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

3. Przechowywanie danych osobowych i prawa Klienta

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, Klienci posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres bok@szopi.pl.

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Data wejścia w życie: 10.05.2017