Dokumenty

Regulamin Programu "6 zakupy - dostawa gratis"

§ 1 Organizator Programu

Organizatorem programu "6 zakupy dostawa gratis" (dalej: „Program”) jest On Demand Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ulicy Bociana 22a wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP: 1132913755, REGON 364942148 właściciel marki Szopi.pl (dalej: „Organizator”).

§ 2 Czas trwania Programu

1. Program rozpocznie się 26.10.2017 roku i będzie trwał do 30.03.2018 roku (dalej: „Czas Trwania Programu”). Okres ten nie obejmuje ewentualnej procedury reklamacyjnej.

§ 3 Warunki wzięcia udziału w Programie

1. W Programie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest zapoznanie się z Regulaminem.

3. W programie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń do programu w imieniu osób trzecich.

§ 4 Zasady i przebieg Programu

1. Uczestnik Programu "6 zakupy dostawa gratis" zostanie poinformowany drogą mailową o rozpoczęciu i przystąpieniu do Programu.

2. Każdemu uczestnikowi który dokona pięć razy zakupów za pośrednictwem strony www.szopi.pl przysługuje kod na darmową kolejną dostawę zakupów.

3. Kod może być wykorzystany przy następnych szóstych zakupach lub w dowolnym momencie ale nie później niż do 30.03.2018 roku.

4. Kod na darmową dostawę zostanie wysłany do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, po dokonaniu pięciu razy zakupów.

5. Każdemu uczestnikowi który dokona sześć razy zakupy za pośrednictwem strony www.szopi.pl i otrzymał darmowy kod na dostawę, przystępuje od nowa do programu.

6. Kody nie wykorzystane do 30.03.2017 r tracą ważność.

7. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości kodów na dostawę.

8. Nie jest możliwe przeniesienie kodów na darmową dostawę na rzecz osób trzecich.

§ 5 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Programu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Programu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: bok@szopi.pl z dopiskiem "6 zakupy dostawa gratis”.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Programu na stronie oraz w siedzibie Organizatora. Wszelkie informacje na temat Programu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail bok@szopi.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie Programu. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Data opublikowania Regulaminu: 26.10.2017