Dokumenty

Regulamin - apteki

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu internetowego prowadzonego pod adresem Szopi.pl w zakresie możliwości zamówienia zakupu i dostarczenia produktów dostępnych po kliknięciu kafelki „Apteka” tj. produktów sprzedawanych w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych (dalej: Serwis).

Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy prowadząca działalność gospodarczą Fundacja Pomoc na kółkach z siedzibą w Warszawie (02-063) przy ul. Łukasza Górnickiego 3/10B, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669408, NIP 7010676139, REGON 366845219 (dalej: Usługodawca).

Kontakt z Serwisem można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@szopi.pl

- za pośrednictwem Czatu "Porozmawiaj z nami", dostępnego na stronie Szopi.pl

- telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany na stronie https://szopi.pl/onas/kontakt/

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 142 ze zm.).

2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

3. Apteka – apteka ogólnodostępna albo punkt apteczny, prowadzące obrót produktami leczniczymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm., dalej: Ustawa).

4. Szoper – niezależna od Usługodawcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na podstawie umowy z Usługodawcą pobiera zamówienia złożone poprzez Serwis przez Klienta, dokonuje w jego imieniu zakupu we wskazanej Aptece i dostarcza Klientowi pod wskazany przez niego adres.

5. Produkt – rzecz ruchoma, będąca w ofercie Apteki, która może zostać nabyta przez Szopera w imieniu Klienta we wskazanej przez Klienta Aptece.

6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Apteką a Klientem, w imieniu którego działa Szoper.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Produktów, które w jego imieniu w Aptece ma nabyć Szoper.

9. Recepta – recepta w postaci elektronicznej albo papierowej w rozumieniu przepisów Ustawy.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. PayU - PayU SA z siedzibą ul. Grunwaldzka 182 w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Usługa oferowana przez Serwis polega na pośredniczeniu w zawarciu umowy Klienta z Szoperem, który w imieniu Klienta zakupi w Aptece wskazane przez Klienta Produkty i dostarczy mu te Produkty na podany adres. W uzupełnieniu powyższej usługi, Usługodawca pośredniczy w przekazaniu Szoperowi szacunkowej ceny zakupu Produktów i w tym celu pobiera od Klienta powyższą kwotę i przekazuje ją Szoperowi w celu dokonania w Aptece zapłaty, a w przypadku gdy Klient wybrał opcję zapłaty kartą przy odbiorze lub powiązał kartę kredytową z kontem w Serwisie, pobiera ją tytułem zwrotu wyłożonej za Produkty kwoty. Jeśli Klient wybiera opcję zapłaty kartą przy odbiorze lub powiązał kartę kredytową z kontem w Serwisie, jest on zobowiązany zapewnić niezbędne środki na karcie na moment dostawy zamówienia.

4. Zgodnie z ust. 4, Klient ma również możliwość powiązania swojej karty kredytowej na stałe ze swoim kontem w Serwisie za pośrednictwem usługi oferowanej przez PayU. Jeśli Klient chce skorzystać z opcji zakupu przez Szopera w imieniu Klienta leku na Receptę, konieczne jest powiązanie karty kredytowej z kontem w Serwisie. Usługodawca nie pobiera i nie przechowuje danych karty kredytowej Klienta – dane te posiada i przechowuje PayU.

5. W sytuacji wyboru opcji płatności kartą przy odbiorze, oraz gdy Klient powiąże swoją kartę kredytową ze swoim kontem w Serwisie, Usługodawca wykłada swoje środki na zakup Produktów w imieniu Klienta. Po zapłaceniu za Produkty przez Szopera w Aptece i poznaniu ostatecznej kwoty będącą sumą ceny Produktów i Prowizji, Serwis obciąża powiązaną kartę kredytową Klienta ostateczną kwotą będącą sumą ceny Produktów i Prowizji, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku płatności kartą przy odbiorze obciążeniekart następuje przy dostawie Produktów do Klienta na terminalu Szopera. W sytuacji, gdy na karcie kredytowej Klienta brak jest środków wystarczających na pobranie powołanej kwoty, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zapłacić ją korzystając z innej dostępnej metody płatności uzgodnionej z Usługodawcą. Usługodawca ma prawo wstrzymać wydanie Produktów Klientowi do czasu zapłacenia mu powyższej kwoty (za wyjątkiem leków dostępnych na Receptę, które wydaje się Klientowi z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty).

6. Usługodawca jest niezależny od Aptek, w których dokonywane są zakupy Produktów w imieniu Klienta przez Szopera. Usługodawca nie działa w imieniu Aptek.

7. Usługodawca powierza Spółce On Demand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ulicy Bociana 22a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 50.000 zł część czynności związanych ze świadczeniem Usług przez Serwis m.in. prowadzenie i obsługę platformy internetowej, za pośrednictwem której klient przekazuje informację o Produktach, których zakup w Aptece zleca Szoperowi, obsługę procesu płatności oraz obsługę Klienta, w tym rozpatrywanie reklamacji. On Demand Sp. z o.o. wykonuje powierzone przez Usługodawcę czynności w jego imieniu i na jego rzecz.

8. Usługodawca może udostępnić miejsca na serwerach w celu dodawania komentarzy i opinii na temat Szoperów lub Produktów oraz ich wyświetlanie; treści wystawione przez Usługodawcę nie stanowią jego opinii.

9. Klient upoważnia Usługodawcę do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług polegających na wybraniu w danej Aptece Produktów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu, ich zakupu w imieniu Klienta oraz dostarczenia na wskazany przez Klienta adres. W tym celu Klient upoważnia Usługodawcę do udzielenia Szoperowi w imieniu Klienta pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu Umowy Sprzedaży wskazanych w Zamówieniu Produktów w podanej Aptece.

10. Fundacja Pomoc na kółkach ani Spółka On Demand Sp. z o.o. nie są sprzedawcą produktów prezentowanych na stronie Szopi.pl ani wskazanych przez Klienta w Zamówieniu. Zamówione Produkty w ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę są oferowane i sprzedawane przez poszczególne Apteki, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są w lokalu Apteki - sprzedaż Produktów nie stanowi sprzedaży wysyłkowej.

11. Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży wskazanych przez Klienta Produktów.

12. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym; w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania; (art. 96 ust. 5 Ustawy). W przypadku powstania wątpliwości określonych powyżej, Szoper kontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku odmowy wydania zamówionego Produktu przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego, Usługodawca zwraca Klientowi zapłacone z tego tytułu środki.

13. Umowa o świadczenie usług jest zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia i zapłaty kwoty stanowiącej sumę cen brutto zamawianych Produktów oraz kosztów usługi (dalej: Prowizja). W sytuacji, gdy Klient wybierze opcję zapłaty kartą przy odbiorze lub powiąże swoją kartę kredytową ze swoim kontem w Serwisie, umowa o świadczenie usług jest zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia.

14. Prowizja skł ada się z prowizji za dostarczenie Produktów zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie Serwisu oraz prowizji za wykonanie zakupów, która stanowi odpowiedni procent ceny Produktu w Aptekach. Ceny Produktów wskazane w Serwisie uwzględniają już prowizję za wykonanie zakupów.

15. Zdjęcia Produktów i opisy zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy; rzeczywisty wygląd Produktu może się w niewielkim stopniu różnić od zdjęć.

16. Przed użyciem produktu leczniczego Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu.

17. Informacje i opisy o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Serwisie nie stanowią diagnozy, specjalistycznej porady medycznej lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich, profesjonalnego doradztwa medycznego ani usługi farmaceutycznej. Treści te mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Klienta lub innych osób. Klient zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub ulotce leku, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

18. Znaki towarowe i nazwy własne Produktów używane są w Serwisie tylko w celach informacyjnych (identyfikacji produktu).

19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu na czas niezbędny do dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Klient jest informowany po wejściu na jego stronę internetową.

20. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji usług, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa IE w wersji 8.0 lub nowszej, FF 2.6 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.

b. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

21. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Zamawianie Produktów

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie uznaje się za skuteczne złożone, a umowa za zawartą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkty mają być dostarczone i adres e-mail oraz uiści kwotę stanowiącą sumę ceny zamawianych Produktów wraz z Prowizją. Uiszczenie tej kwoty nie jest wymagane w przypadku powiązania karty kredytowej z kontem w Serwisie lub gdy klient dokonuje zapłaty kartą przy odbiorze. W tym przypadku Klient zobowiązany jest zapewnić niezbędne środki na karcie na moment dostawy Zamówienia.

3. W przypadku zamówienia usługi wykupienia w Aptece w imieniu Klienta leku na Receptę, do zrealizowania usługi konieczne jest powiązanie karty kredytowej Klienta z kontem w Serwisie lub wybranie opcji zapłaty kartą przy odbiorze oraz dodatkowo uprzednie odebranie Recepty od Klienta przez Szopera. Po odbiorze Recepty od Klienta, Szoper wykupuje lek w imieniu Klienta w Aptece i dowozi go Klientowi na wskazany adres.

4. Usługodawca nie realizuje usługi zakupu w imieniu Klienta w Aptece i dostarczenia leków narkotycznych i psychiatrycznych, wydawanych z przepisu lekarza. Usługodawca ani Szoper nie odbierają Recept na leki narkotyczne i psychiatryczne i Klient zobowiązuje się nie wydawać Szoperowi wskazanych Recept.

5. Z powodu zagrożenia zakupu niektórych preparatów dostępnych bez recepty w celach nieleczniczych, w Serwisie można zamówić zakup w imieniu Klienta tylko jednego opakowania preparatów potencjalnie nadużywanych tj. zawierające efedrynę, pseudoefedrynę, kodeinę, dekstrometorfan lub dimenhydrinat.

6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca lub Szoper skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia. W sytuacji, gdy została pobrana kwota określona w punkcie powyższym, zwracana jest ona Klientowi w całości.

7. W celu ułatwiania procesu składania zamówienia, Serwis zapamiętuje dane Klienta. W trakcie rejestracji Klient podaje login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Klient może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Po złożeniu przez Klienta kompletnego Zamówienia i uiszczeniu określonej w punkcie 2 niniejszego paragrafu kwoty (w sytuacji, gdy nie powiązał karty kredytowej z kontem w Serwisie albo nie wybrał opcji płatności kartą przy odbiorze), otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, wykaz zamawianych Produktów w poszczególnych wraz z ich ceną (uwzględniającą prowizję za wykonanie zakupów), za wyjątkiem ceny leków na Receptę, w przypadku których jest wysyłana ewentualnie tylko cena wstępnie prognozowana oraz kwotą prowizji za dostarczenie Produktów, a także przewidywany czas realizacji Zamówienia.

10. Podczas składania Zamówienia, w przypadku zamówienia usługi wykupienia w Aptece leku na Receptę, Usługodawca może podać tylko wstępnie prognozowaną cenę leku na Receptę. Ostateczna cena leku na Receptę ustalana jest w Aptece, przy uwzględnieniu ewentualnych uprawnień dodatkowych. W związku z powyższym, Usługodawca nie pobiera od Klienta szacunkowej ceny leku na Receptę przed rozpoczęciem wykonywania usługi, a Klient wyraża zgodę na pobranie tej ceny z powiązanej z kontem w Serwisie karty kredytowej albo wybiera opcję zapłaty kartą przy odbiorze.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Usługodawcę z systemu płatności elektronicznych potwierdzenia wpłaty przez Klienta określonej w punkcie 2 niniejszego paragrafu kwoty lub złożenia Zamówienia w sytuacji, gdy Klient powiązał kartę kredytową z kontem w Serwisie albo wybrał opcję płatności kartą przy odbiorze.

§ 4 Termin doręczenia

1. Produkt dostarczany jest przez Szopera zgodnie z terminem podanym w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa powyżej. Jest to orientacyjny czas oczekiwania na wybranie Produktów przez Szopera w Aptece, ich zakupu i dostarczenia pod wskazany adres i nie powinien on się różnić od rzeczywistego czasu dostarczenia Produktów więcej niż o 10 minut.

2. W sytuacji, gdy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, przewidziany czas dostarczenia Produktów różnić się będzie od czasu określonego w punkcie 1 więcej niż o 10 minut, Usługodawca lub Szoper skontaktują się z Klientem w celu poinformowania o zmianie i napotkanych przeszkodach oraz ustalą czy Klient akceptuje nowy, przewidywany czas dostawy czy bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów anuluje Zamówienie. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli Szoper odebrał od Klienta Receptę, jest ona Klientowi zwracana w ustalonym przez strony terminie.

3. Zamówienia złożone w momencie, w którym nie jest już możliwa ich realizacja w dniu złożenia będą anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany. Jednak, na życzenie Klienta mogą być zrealizowane w kolejnym dniu.

4. Zamówienia, które zawierają wyłącznie Produkty, które w danym momencie nie są dostępne w Aptece i Klient nie dokona wyboru zamienników, zostaną anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

5. Usługodawca i Szoper dokładają wszelkich starań, aby Szoper zakupił w imieniu Klienta wszystkie Produkty wskazane w Zamówieniu. Jednakże, Szoper dokonuje zakupów w Aptekach w okolicy adresu dostawy Klienta i w Aptekach tych mogą zdarzyć się braki produktów. W takim przypadku Szoper kontaktuje się z Klientem i farmaceutą, aby ustalić możliwe zamienniki. Jeśli kontakt z Klientem nie jest możliwy albo Klient nie dokona, przy wsparciu farmaceuty, wyboru zamienników Produktów niedostępnych, zakup danego Produktu jest anulowany i Usługodawca zwraca Klientowi środki, które wpłacił mu z tego tytułu. Zakup poszczególnych Produktu jest anulowany i środki z tego tytułu są zwracane także w przypadku, gdy cena danego Produktu w Aptece jest wyższa niż wskazana w Serwisie, a Klient nie zaakceptuje dopłaty do ceny obowiązującej w Aptece ani zakupu tańszego zamiennika albo żaden tańszy zamiennik nie będzie w Aptece dostępny.

6. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane, Klientowi niezwłocznie zwracane są wszystkie środki.

7. Produkty lecznicze mogą być wydane wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat, z uwagi na fakt, że mogą wśród nich znajdować się produkty, których wydanie jest ograniczone wiekiem, zgodnie z przepisami Ustawy. Szoper zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku przed wydaniem leku poprzez okazanie dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu lub nie ukończenia 18 lat przez osobę odbierającą, produktu leczniczego nie wydaje się. W takim przypadku Szoper lub Usługodawca kontaktują się z Klientem w sprawie ustalenia innego terminu wydania Produktów osobie, która ukończyła 18 lat.

§ 5 Płatności

1. W celu potwierdzenia dokonania Zamówienia i jego realizacji Klient uiszcza kwotę odpowiadającą sumie cen zamawianych Produktów oraz Prowizji. Uiszczenie tej kwoty nie jest wymagane w przypadku powiązania karty kredytowej z kontem w Serwisie.

2. W przypadku powiązania karty kredytowej z kontem w Serwisie, Klient wyraża zgodę na obciążenie tej karty kredytowej kwotą stanowiącą sumę ceny Produktów zapłaconej przez Szopera w Aptece i kwoty Prowizji.

3. Płatność przed dostarczeniem Produktów następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych udostępnionego przez PayU. Obsługą procesu płatności i przekazania Szoperom środków na zakup Produktów w imieniu Klienta w imieniu Usługodawcy zajmuje się On Demand Sp. z o.o. w Warszawie.

4. W sytuacji, gdy kwota wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wyższa niż kwota odpowiadająca sumie zapłaconej przez Szopera w imieniu Klienta ceny Produktów w Aptece powiększonej o Prowizję - w szczególności, gdy zakupiony zostanie tańszy zamiennik Produktu lub Produkt ani zamiennik nie zostanie zakupiony, pobrana nadwyżka jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, automatycznie zwracana Klientowi. W sytuacji, gdy pobrana nadwyżka nie przekracza kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) z przyczyn technicznych związanych z obsługą zwrotów płatności, nie jest ona zwracana Klientowi i zostanie rozliczona w kolejnym Zamówieniu.

5. W sytuacji, gdy kwota wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niższa niż kwota odpowiadająca sumie zapłaconej przez Szopera w imieniu Klienta ceny Produktów powiększonej o Prowizję - w szczególności, gdy zakupiony zostanie droższy zamiennik Produktu lub produkt nie wymieniony w Zamówieniu, Klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę niezwłocznie, nie później niż z chwilą wydania mu zamówionych Produktów. Zakup zamienników zamówionych Produktów oraz zakup produktów, których cena jest wyższa niż cena podana w Serwisie, a także produktów nie wymienionych w Zamówieniu jest telefonicznie uzgadniany przez Szopera z Klientem.

6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku, gdy suma cen Produktów jest ponadprzeciętnie wysoka, Usługodawca ma prawo odmówić wyłożenia środków na Produkty zamówione przez Klienta, pomimo powiązania jego karty kredytowej z kontem w Serwisie lub wyboru opcji płatności kartą przy odbiorze. W takim przypadku Klient poproszony zostanie o zapłacenie kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu przed przystąpieniem do wykonania usługi, a rozliczenia Stron odbędą się zgodnie z ust. 4 i ust. 5.

§ 6 Odstąpienie od umowy, odpowiedzialność oraz procedura reklamacji

1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej: Ustawa), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Mając na uwadze przepisy powołane w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą do czasu wykonania jego usługi tj. do czasu poinformowania go o przyjęciu Zamówienia przez Szopera. W celu odstąpienia od umowy Klient wysyła uzupełniony formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na podany w nim adres e-mail lub w inny sposób niezwłocznie informuje Usługobiorcę o odstąpieniu od umowy podając dane wskazane w formularzu.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez Czat „Porozmawiaj z nami” na stronie Serwisu lub na podany w Serwisie adres e-mail. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości Produktu należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

4. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. (art. 96 Ustawy).

5. W przypadku zgłaszanych przez Klienta problemów z realizacją zamówienia przez Szopera lub bezpośrednio związanych z Produktami nabytymi przez niego w imieniu Klienta w Aptece, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające Klienta.

6. W przypadku wadliwości Produktu, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji u Usługodawcy lub bezpośrednio w Aptece, w której Produkt został w jego imieniu przez Szopera zakupiony. W trosce o należytą jakość obsługi Klienta, Usługodawca powinien zostać przez Klienta o fakcie złożenia reklamacji bezpośrednio w Aptece poinformowany, by zadbać o korzystne dla Klienta rozpatrzenie reklamacji. Skan paragonu fiskalnego z poszczególnych Zamówień jest dostępny w Profilu Klienta w zakładce Moje konto/Historia zamówień lub niezwłocznie przesyłany na prośbę Klienta e-mailem. Wydruk skanu paragonu stanowi dowód zakupu będący podstawą reklamacji. Na życzenie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi wydruk paragonu otrzymany w Aptece.

7. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

a. adres e-mail

b. data zamówienia

c. uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (właściwości Produktu, usługi Szopera, usługi Usługodawcy)

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi świadczonej przez niego) lub podjętych krokach (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi Szopera lub właściwości Produktu) drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

9. W przypadku reklamacji dotyczących nabytych Produktu lub usług Szopera, Usługodawca jest podmiotem kontaktowym dla Klienta w zakresie przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Szopera lub Apteki, pośrednicząc w procesie rozpatrywania reklamacji.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) wg zasad określonych w PolitycePrywatności – zakupy z Apteki, dostępnej pod adresem Szopi.pl

§ 8 Procedura zamieszczania ocen i wpisów

1. Usługodawca może umożliwić Klientom dokonanie oceny usługi danego Szopera po odebraniu od niego zamówionych Produktów.

2. Usługodawca jest upoważniony do ujawnienia powyższych ocen wszystkim użytkownikom Serwisu i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Klienta nie będą publikowane.

3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a także wulgaryzmów, reklam (również treści mogących stanowić reklamę ukrytą), odesłań do innych stron internetowych oraz innych treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.

4. Klient zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, skorzystanie z usług Serwisu nie będzie możliwe. W takim przypadku Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów o ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).

Data opublikowania Regulaminu: 27.07.2017

pobierz załącznik do regulaminu