Dokumenty

Regulamin akcji "Program poleceń"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Program poleceń” (dalej „Promocja”) jest przedsiębiorca działający pod firmą On Demand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ulicy Bociana 22a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej: „Organizator”).

2. Kontakt z Organizatorem można uzyskać:
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@szopi.pl
- za pośrednictwem Chat’u dostępnego na stronie www.szopi.pl.

3. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.

4. Promocja obowiązuje w okresie od 08.03.2017 do 31.08.2018.

5. Celem Akcji jest poszerzenie kręgu klientów na usługi oferowane przez Organizatora.

6. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

7. Uczestnik Promocji, który posiada zarejestrowane konto na www.szopi.pl (dalej „Aktualny Klient”) będzie nagradzany za polecanie nowemu Klientowi, który dotychczas nie posiadał zarejestrowanego konta na www.szopi.pl (dalej „Nowy Klient”) usług świadczonych przez Organizatora, poprzez przyznanie rabatu w postaci jednorazowego ustalenia kwoty prowizji za dostarczenie towarów na kwotę 0 zł (zero złotych) (dalej „Dostawa za darmo”). Nowy Klient skorzysta z Promocji otrzymując rabat w postaci jednorazowej Dostawy za darmo.

8. Poprzez polecenie usług świadczonych przez Organizatora Nowemu Klientowi (dalej „Polecenie”) należy rozumieć skorzystanie przez Nowego Klienta z usług Organizatora zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie www.szopi.pl tj. wybranie produktów, które mają zostać zakupione w danych sklepie, ostateczne potwierdzenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty.

9. Promocja na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie kierowana jest do wszystkich osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i każdy może z niej skorzystać na jednolitych zasadach.

§ 2 Uczestnictwo w Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik") mogą być wyłącznie: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i osoby wykonywujące dla niego usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) wg zasad określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.szopi.pl

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia.

§ 3 Zasady Promocji

1. Każdy Aktualny Klient otrzymuje swój unikatowy kod (dalej: „Kod Polecający”), który może dowolnie udostępniać innym osobom.

2. Nowy Klient podczas rejestracji może podać Kod Polecający udostępniony mu przez Aktualnego Klienta. Podanie ważnego Kodu Polecającego skutkuje otrzymaniem rabatu w postaci Dostawy za darmo.

3. Jeśli Nowy Klient skorzysta z Polecenia, Aktualny Klient, który polecił usługi Organizatora i przekazał Kod Polecający Nowemu Klientowi otrzymuje rabat w postaci Dostawy za darmo.

4. Aktualny Klient może zbierać rabaty w postaci Dostawy za darmo – rabaty sumują się i mogą być wykorzystane w dowolnym czasie w okresie obowiązywania Promocji.

5. W panelu Użytkownika w zakładce "Program poleceń" Użytkownik może sprawdzić aktualny stan swoich rabatów Dostawy za darmo (dalej „Stan”).

6. Dostawa za darmo jest automatycznie aplikowana do koszyka Użytkownika zgodnie ze Stanem w ten sposób, że po złożeniu zamówienia nie jest doliczana kwota prowizji za dostarczenie towarów, a wykorzystanie rabatu zmniejsza Stan o jeden.

7. Każdy Użytkownik może założyć i posiadać tylko jedno konto w serwisie www.szopi.pl. Nie jest dozwolone zakładanie przez tą samą osobę więcej niż jednego konta podając różne adresy e-mail w celu skorzystania z Promocji. Jeśli takie działanie zostanie przez Organizatora stwierdzone, Klient jest zobowiązany do zwrotu rabatu w kwocie Dostawy za darmo, która zostałaby naliczona zgodnie z obowiązującym w danym czasie cennikiem.

§ 4 Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje, co do przebiegu Promocji wysyłać należy na adres mailowy poczty elektronicznej: bok@szopi.pl lub poprzez chat dostępny na stronie www.szopi.pl w terminie 14 dni od momentu ich wystąpienia..

2. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 5 dni wcześniej, poinformować Klienta o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora i wysłanie adresem e-mail, tak by Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu dotychczas zgromadzone przez Użytkownika Dostawy za darmo nie przepadają..

2. Niniejszy regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.szopi.pl.

Data opublikowania Regulaminu: 08.03.2017