Loading...

Dokumenty

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.szopi.pl (dalej: Serwis).

Usługodawca prowadzący Serwis jest przedsiębiorcą działającym pod firmą On Demand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-972) przy ulicy Saskiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej: Usługodawca).

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@szopi.pl

- poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie www.szopi.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 142 ze zm.).

2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

3. Sklep - obiekt handlowy, przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment przedstawiony jest w Serwisie.

4. Szoper – niezależna od Usługodawcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na podstawie umowy z Usługodawcą pobiera zamówienia złożone poprzez Serwis przez Klienta, dokonuje w jego imieniu zakupu we wskazanym Sklepie i dostarcza Klientowi pod wskazany przez niego adres.

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Serwisie, która może zostać nabyta przez Szopera w imieniu Klienta we wskazanym przez Klienta Sklepie.

6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, w imieniu którego działa Szoper.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towarów, które w jego imieniu w Sklepie ma nabyć Szoper.

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Usługa oferowana przez Serwis polega na pośredniczeniu w zawarciu umowy Klienta z Szoperem, który w imieniu Klienta zakupi we wskazanym przez Klienta Sklepie zamówione Towary i dostarczy te Towary jemu na wskazany adres.

4. W uzupełnieniu powyższej usługi, Usługodawca pośredniczy w przekazaniu Szoperowi szacunkowej ceny zakupu zamówionych Towarów i w tym celu pobiera od Klienta powyższą kwotę i przekazuje ją Szoperowi w celu dokonania w Sklepie zapłaty za Towary.

5. Usługodawca może udostępnić miejsca na serwerach w celu dodawania komentarzy i opinii na temat Szoperów lub Towarów oraz ich wyświetlanie; treści wystawione przez Usługodawcę nie stanowią jego opinii.

6. Klient upoważnia Usługodawcę do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług polegających na wybraniu w danym Sklepie Towarów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu, ich zakupu w imieniu Klienta oraz dostarczenia na wskazany przez Klienta adres. W tym celu Klient upoważnia Usługodawcę do udzielenia Szoperowi wimieniu Klienta pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu Umowy Sprzedaży wskazanych w Zamówieniu Towarów w podanym Sklepie.

7. Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta w Sklepie Towarów.

8. Umowa o świadczenie usług jest zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia i zapłaty kwoty stanowiącej sumę cen brutto zamawianych Towarów oraz kosztów usługi (dalej: Prowizja).

9. Prowizja składa się z prowizji za dostarczenie Towarów zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie Serwisu oraz prowizji za wykonanie zakupów, która stanowi odpowiedni procent ceny Towaru. Prowizja za wykonanie zakupów zależy od konkretnego Towaru oraz Sklepu i stanowi średnio 5% ceny Towarów w Sklepach. Ceny Towarów wskazane w Serwisie uwzględniają już prowizję za wykonanie zakupów.

10. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy; rzeczywisty wygląd Towarów stanowiących rzeczy oznaczone co do gatunku może się w niewielkim stopniu różnić od zdjęć.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu na czas niezbędny do dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Klient jest informowany po wejściu na jego stronę internetową.

12. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji usług, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa IE w wersji 8.0 lub nowszej, FF 2.6 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji;

b. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

13. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Zamawianie Towarów

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie uznaje się za skuteczne złożone, a umowa za zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być dostarczony i adres e-mail oraz uiści kwotę stanowiącą sumę szacunkowej ceny zamawianych Towarów wraz z Prowizją.

3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca lub Szoper skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia. W sytuacji, gdy została pobrana kwota określona w punkcie powyższym, zwracana jest ona Klientowi w całości.

4. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. W celu ułatwiania procesu składania zamówienia, Serwis zapamiętuje dane Klienta. W trakcie rejestracji Klient podaje login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

6. Po złożeniu przez Klienta kompletnego Zamówienia i uiszczeniu określonej w punkcie 2 niniejszego paragrafu kwoty, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, wykaz zamawianych Towarów w poszczególnych Sklepach wraz z szacunkową ich ceną (uwzględniającą prowizję za wykonanie zakupów) oraz kwotą prowizji za dostarczenie Towarów, a także przewidywany czas realizacji Zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Usługodawcę z systemu płatności elektronicznych potwierdzenia wpłaty przez Klienta określonej w punkcie 2 niniejszego paragrafu kwoty.

§ 4 Termin doręczenia

1. Towar dostarczany jest przez Szopera zgodnie z terminem podanym w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa powyżej. Jest to orientacyjny czas wybrania Towarów przez Szopera w danym Sklepie, ich zakupu i dostarczenia pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu maksymalnie o 10 minut.

2. Zamówienia złożone w momencie, w którym nie jest już możliwa ich realizacja w dniu ich złożenia z uwagi na godziny otwarcia danego Sklepu/Sklepów (godziny otwarcia Sklepów podane są na stronie internetowej Serwisu) będą anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany. Jednak na życzenie Klienta mogą być zrealizowane w kolejnym dniu, w którym dany Sklep/Sklepy będą czynne.

3. Zamówienia, które zawierają wyłącznie Towary, które w danym momencie nie są dostępne w Sklepie i Klient nie dokona wyboru zamienników, zostaną anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

4. W sytuacji, gdy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, przewidziany czas dostarczenia Towarów różnić się będzie od czasu określonego w punkcie 1, Usługodawca lub Szoper skontaktują się z Klientem w celu poinformowania o zmianie oraz ustalenia czy Klient akceptuje nowy, przewidywany czas dostawy czy bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów anuluje Zamówienie.

5. Jeśli, Zamówienie zostanie anulowane, Klientowi niezwłocznie zwracane są wszystkie środki.

6. Alkohol lub wyroby tytoniowe mogą być wydane wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat. Szoper zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Klienta przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Towary odbiera osoba, która nie ukończyła 18 latlub nietrzeźwa, Szoper odmówi wydania alkoholu. W przypadku, gdy Towary odbiera osoba, która nie ukończyła 18 lat, Szoper odmówi wydania wyrobów tytoniowych. Klientowi zostanie zwrócona cena zamówionego alkoholu lub wyrobów tytoniowych, które nie zostały wydane.

§ 5 Płatności

1. W celu potwierdzenia dokonania Zamówienia i jego realizacji Klient uiszcza kwotę odpowiadającą sumie szacunkowej ceny zamawianych Towarów w danym Sklepie oraz Prowizji.

2. Płatność następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych udostępnionego przez PayU SA z siedzibą ul. Grunwaldzka 182 w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

3. W sytuacji, gdy kwota wskazana w punkcie 1 niniejszego paragrafu jest wyższa niż kwota odpowiadająca sumie zapłaconej przez Szopera w imieniu Klienta ceny Towarów w danym Sklepie powiększonej o prowizję za wykonanie zakupów - w szczególności, gdy zakupione zostaną: mniejsza ilość Towarów na wagę, tańszy zamiennik Towaru lub Towar ani zamiennik nie zostanie zakupiony oraz prowizji za dostarczenie Towarów, pobrana nadwyżka jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, automatycznie zwracana Klientowi. W sytuacji, gdy pobrana nadwyżka nie przekracza kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) z przyczyn technicznych związanych z obsługą zwrotów płatności, nie jest ona zwracana Klientowi i zostanie rozliczona w kolejnym Zamówieniu.

4. W sytuacji, gdy kwota wskazana w punkcie 1 niniejszego paragrafu jest niższa niż kwota odpowiadająca sumie zapłaconej przez Szopera w imieniu Klienta ceny Towarów w danym Sklepie powiększonej o prowizję - w szczególności, gdy zakupione zostaną: większa ilość Towarów na wagę lub droższy zamiennik Towaru oraz prowizji za dostarczenie Towarów, Klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę niezwłocznie, nie później niż z chwilą wydania mu zamówionych Towarów. Zakup zamienników zamówionych Towarów oraz zakup Towarów, których cena jest wyższa niż cena podana w Serwisie jest telefonicznie uzgadniany przez Szopera z Klientem.

§ 6 Odstąpienie od umowy, odpowiedzialność oraz procedura reklamacji

1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej: Ustawa), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Mając na uwadze przepisy powołane w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą do czasu wykonania jego usługi tj. do czasu poinformowania go o przyjęciu Zamówienia przez Szopera. W celu odstąpienia od umowy Klient wysyła uzupełniony formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na podany w nim adres e-mail lub w inny sposób niezwłocznie informuje Usługobiorcę o odstąpieniu od umowy podając dane wskazane w formularzu.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu lub na podany w Serwisie adres e-mail. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości Towaru należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku zgłaszanych przez Klienta problemów z realizacją zamówienia przez Szopera lub bezpośrednio związanych z Towarami nabytymi przez niego w imieniu Klienta w Sklepie, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające Klienta.

5. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

a. adres e-mail,

b. data zamówienia,

c. uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (właściwości Towaru, usługi Szopera, usługi Usługodawcy).

6. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi świadczonej przez niego) lub podjętych krokach (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi Szopera lub właściwości Towaru) drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

7. W przypadku reklamacji dotyczących nabytych Towarów lub usług Szopera, Usługodawca jest podmiotem kontaktowym dla Klienta w zakresie przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Szopera lub Sklepu, pośrednicząc w procesie rozpatrywania reklamacji.

8. Klient może także, wedle swego wyboru, skierować reklamację bezpośrednio do Sklepu lub danego Szopera. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza Klienta w korzystaniu z jego praw do skorzystania z rękojmi, gwarancji lub prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem. W trosce o należytą jakość obsługi Klienta, Usługodawca powinien zostać przez Klienta o tym fakcie poinformowany, by zadbać o korzystne dla Klienta rozpatrzenie reklamacji.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Klient może także, wedle swego wyboru, skierować reklamację bezpośrednio do Sklepu lub danego Szopera. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza Klienta w korzystaniu z jego praw do skorzystania z rękojmi, gwarancji lub prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem. W trosce o należytą jakość obsługi Klienta, Usługodawca powinien zostać przez Klienta o tym fakcie poinformowany, by zadbać o korzystne dla Klienta rozpatrzenie reklamacji. Skan paragonu fiskalnego z poszczególnych Zamówień jest dostępny w Profilu Klienta w zakładce Moje konto/Historia zamówień lub niezwłocznie przesyłany na prośbę Klienta e-mailem. Wydruk skanu paragonu stanowi dowód zakupu będący podstawą reklamacji Towarów w Sklepie. Na życzenie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi wydruk paragonu otrzymany w Sklepie.

§ 8 Procedura zamieszczania ocen i wpisów

1. Usługodawca może umożliwić Klientom dokonanie oceny usługi danego Szopera po odebraniu od niego zamówionych Towarów.

2. Usługodawca jest upoważniony do ujawnienia powyższych ocen wszystkim użytkownikom Serwisu i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Klienta nie będą publikowane.

3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a także wulgaryzmów, reklam (również treści mogących stanowić reklamę ukrytą), odesłań do innych stron internetowych oraz innych treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.

4. Klient zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, skorzystanie z usług Serwisu nie będzie możliwe. W takim przypadku Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów o ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).

Data opublikowania Regulaminu: 25.02.2017

pobierz załącznik do regulaminu