Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu szopi.pl

I: Podstawowe dane rejestrowe portalu:

Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Przeglądanie zawartości portalu Szopi.pl, jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji. W przypadku utworzenia Konta Użytkownika w serwisie szopi.pl, użytkownik oświadcza że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz wyraża zgodę na natychmiastowe udostępnienie mu usługi (dostęp do konta). Każdy użytkownik serwisu, przed rozpoczęciem korzystania, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

II. Definicje

 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w portalu Szopi.pl, należącym do firmy Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062; będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Portal / Serwis – strona internetowa widniejąca pod domeną Szopi.pl, wraz z wszystkimi linkami i ścieżkami URL.
 • Użytkownik – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z Portalu Szopi.pl – przeglądająca treści serwisu
 • Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego użytkownika panel w serwisie szopi.pl i możliwość dodawania własnych pytań zakupowych, własnych ogłoszeń w serwsie, które podlegają moderacji ze strony administracji serwisu.
 • Rejestracja – oznacza proces konkretnych czynności, związanych z utworzeniem konta w serwisie szopi.pl
 • JSDB – oznacza właściciela serwisu, firmę Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: PL8842717062 oraz REGON: 363067230.

III. Zasady zamawiania usług w portalu Szopi.pl

 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczenia przez firmę  Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062 następujących usług: dodawanie i tworzenie pytań zakupowych w serwisie; dodawanie kodów rabatowych, odpowiadanie na pytania innych użytkowników;
 • Świadczone, wyżej opisane usługi nie wymagają ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych – są bezpłatne.
 • Użytkownik który dokona rejestracji w serwisie i utworzy ogłoszenie lub doda kod rabatowy, akceptuje niniejszy regulamin usług.

IV. Wymagania techniczne dla korzystania z Portalu Szopi.pl

 1. Korzystanie z portalu wymaga:
 • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 • Przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies
 • W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062 posiada wyłączne prawa do Portalu internetowego i jego elementów, w tym do wykorzystywanego oprogramowania użytego w Serwisie internetowym.
 2. Firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062 nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Portalu, jego części lub składników, o których mowa powyżej.
 3. Zabronione jest kopiowanie treści i jakichkolwiek elementów Portalu internetowego w całości lub części bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez administratora serwisu.

VI.  Zasady korzystania z Portalu internetowego szopi.pl oraz z Usług

 1. Użytkownik zobligowany jest do korzystania z portalu internetowego szopi.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, a ponadto w sposób który nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa, praw osób trzecich lub powszechnie uznawanych dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane treści poprzez Portal internetowy. Wszystkie treści w portalu podlegają moderacji i akceptacji ze strony administratora serwisu. Szopi.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji dodanego ogłoszenia lub kodu rabatowego niezgodnego z niniejszym regulaminem.
 3. Korzystanie z portalu szopi.pl oraz z Usług elektronicznych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika, firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062 nie udziela jakichkolwiek gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Portalu internetowego lub Usług elektronicznych.
 4. Administrator serwisu ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do Portalu internetowego lub Usług, rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usługi, zablokować lub usunąć Konto, usunąć lub zmienić Avatar Użytkownika jeśli Użytkownik korzysta z niego w sposób bezprawny, albo gdy w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu

VII.  Odpowiedzialność

 1. Firma JSDB świadczy usługi z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. JSDB nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w szczególności jeżeli jest to skutek awarii serwisu czy wystąpienia okoliczności niezależnych, na które firma JSDB nie ma wpływu; nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Portalu, korzystania w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami; wykorzystania Hasła Użytkownika przez inne osoby tj. osoby trzecie, niezależnie w jaki sposób osoby te weszły w posiadanie Hasła Użytkownika

VIII.  Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem standardowego 30 – dniowego okresu wypowiedzenia
 2. Użytkownik wypowiada umowę po przez wysłanie maila na adres kontat@wordpress-1104812-3873147.cloudwaysapps.com stosownego oświadczenia, natomiast JSDB wypowiada umowę wysyłać stosowną wiadomość na adres email podany przy rejestracji danego Użytkownika. Rozwiązanie umowy niezależnie od strony, która ją wypowiada następuje po upływie okresu 30 dni.
 3. Firma JSDB ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny, w sytuacji naruszenia regulaminu lub złamania prawa.
 4. Reklamacje
 5. Jakiekolwiek reklamacje związane z funkcjonowaniem portalu szopi.pl i świadczeniem Usług należy składać w formie mailowej na adres kontakt@wordpress-1104812-3873147.cloudwaysapps.com

IX. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Portalu.