Dokumenty

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą On Demand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ulicy Bociana 22a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 80.200 zł (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane klientów. Właścicielem serwisu prowadzonego pod adresem www.szopi.pl (dalej: Serwis) jest Usługodawca.

1. Administrator danych osobowych Klientów

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Klient) jest, zgodnie z art. 13 RODO, On Demand sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bociana 22 a, 31-231 Kraków, z którym, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail bok@szopi.pl, z zastrzeżeniem, że administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Serwisu w związku z korzystaniem z usługi zrobienia zakupów w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych (ikona „Apteka”) i dostarczenia klientowi jest Fundacja Pomoc na kółkach z siedzibą w Warszawie. Dane te są przetwarzane na zasadach określonych w dokumencie „Polityka prywatności – zakupy z Apteki”, dostępnej na stronie szopi.pl.

2. Jakie dane osobowe Klientów przetwarzamy

Podczas rejestracji nowy Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych:
a. adres e-mail
b. imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców)
c. numer telefonu
d. adres
e. hasło, wybierane dowolnie, przechowywane w postaci zaszyfrowanej, nie widoczne w postaci zwykłego tekstu

Podanie przez Klienta powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy z szopi.pl, przez co nie moglibyśmy świadczyć Państwu Naszych usług. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą nam Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem Umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z serwisu Szopi.

3. Cel oraz czas przetwarzania danych osobowych Klientów

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 niniejszego dokumentu, będą przetwarzane w celu wykonywania umowy zawartej z szopi.pl, w szczególności do utrzymania konta w serwisie, możliwości złożenia zamówienia, dokonania zakupu wybranych produktów i dostarczenia zakupów przez naszego Szopera (dalej: Szoper) oraz możliwości świadczenia usług droga elektroniczną i obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń. Usługodawca zobowiązuje Szopera do zapewnienia pełnej ochrony przekazanych mu danych osobowych. Dane określone punkcie 2 niniejszego dokumentu, będą przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie Szopi, a także po usunięciu konta jedynie w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

Dla celów marketingowych, na które Klient wyraził odrębną zgodę, przechowujemy dane osobowe Klientów przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Klienta.

4. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez:
a. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;
b. informowanie o preferencjach Klienta;
c. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z usług Serwisu.

Wykorzystanie techniki cookies nie umożliwia pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Klienta ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

5. Komu przekazujemy dane osobowe Klientów

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji (w tym Bankom), które zawierają Państwo w Szopi oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, Naszym pracownikom i współpracownikom, Naszym Szoperom, którzy dostarczają Państwu zakupy, firmie hostingowej obsługującej Naszą pocztę mailową, firmie pośredniczącej w wysyłaniu newsletterów i sms-ów, podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.

Przekazujemy Państwa dane osobowe do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
W celu prawidłowej realizacji przelewów przekazujemy Państwa dane osobowe do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o., w związku z możliwością zaproponowania Państwu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Państwa towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. PayU SA z siedzibą ul. Grunwaldzka 182 w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: PayU) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności. PayU pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.

6. Bezpieczeństwo danych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej z Klientem umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poprzez wysłanie specyfikacji wskazującej zamawiane produkty w wybranym przez Klienta sklepie oraz wskazanie kosztów usług Szopera.

W powyższy sposób treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

W związku z korzystaniem z usług Google Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez odpowiednie organy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez Szopi polega na przetwarzaniu Państwa danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny Państwa preferencji zakupowych w konsekwencji, czego będą Państwo otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i rabatach.

7. Przechowywanie danych osobowych i prawa Klienta

Klienci mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, Klienci posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: bok@szopi.pl.

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).